Spl. Tahasildar LR Ottapalam

     Spl. Tahasildar LR 

    Ottapalam, Palakkad, kerala

    phone;04662247191,9496326595