Parkens Auditorium kannur

Parkens Auditorium kannur

Address : Thavakkara, Kannur – 670002 

Phone : 04972700559