Mascot Paradise kannur

Mascot Paradise kannur

Address;  Near Sree Narayana Park Kannur-Alavil Road,

 Kannur,

 Phone: 099619 19272