Dinesh Auditorium kannur

Dinesh Auditorium kannur

Address ; Thana,, Kannur – 670001

Phone ;  0497-2712965